Nguyễn Linh Nhân

Thông tin

  • Tên : Nguyễn Linh Nhân
  • Vị trí : Trưởng phòng kinh doanh – TeraApp
  • Email : nhannl@vihat.vn
  • Phone : 0921 808 909

Follow Me On

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động